Vliegerstraat

L.S.

Gisteravond diende het ‘Burgerinitiatief’ van Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’ waarin de raad gevraagd werd het raadsbesluit uit 2000, zijnde 6 bouwlagen, terug te draaien naar 3 bouwlagen zoals met het buurtoverleg in de laatste bijenkomst in mei 1999 overeengekomen was en in een Nota was vastgelegd.

DOOR WILLEMIEN SCHENKEVELD ALKMAAR

Er komt alsnog overleg met de buurt over de nieuwste bouwplannen voor de De Vliegerstraat in De Hoef. Dat hebben de bewoners gisteravond afgedwongen door middel van een burgerinitiatief.
De publieke tribune van de raadszaal zat gisteren vol, terwijl John Does namens de bewoners uitlegde wat er allemaal mis is gegaan bij het overleg tussen gemeente en buurt. In 1999 was alles nog goed.

ALKMAAR – Het nieuwbouwplan aan de Vliegerstraat mag van het college van b en w meer dan drie bouwlagen bevatten.
Zij stelt de raad voor een burgerinitiatief dat oproept niet meer dan drie lagen toe te staan, af te wijzen.
Het college adviseert de gemeenteraad vast te houden aan de in 2000 door de raad vastgestelde ‘nota van uitgangspunten'.>

Verslag hoorzitting met juristen van de gemeente over plan Schipper Bosch d.d. 24 maart

Het Buurtoverleg heeft gesproken met twee juristen en een stedenbouwkundige van de gemeente. Ook Peter Enkelaar van Schipper Bosch was aanwezig.

 Er werd met name gekeken naar de juridische en bouwkundige aspecten van het ingediende bezwaarschrift en de aantoonbare planschade voor de direct omwonenden (voor deze schade kan alleen een civielrechtelijke procedure gevoerd worden door de direct betrokkenen, niet door het Buurtoverleg): over het uiteindelijk ontwerp kon niet gediscussieerd worden omdat de welstandscommissie de huidige plannen heeft goedgekeurd.
Of dit ontwerp nu passend is of niet in de buurt is niet van belang!