Inspraken op 28 augustus 2007 van Jan Brons, Piet Kuiper en Rens Kleverlaan

Geachte leden van de Raadscommissie, voorzitter en overige aanwezigen,
Mijn naam is Jan Brons en ik spreek namens het Buurtoverleg De Hoef ‘Geestmolen’.Het ‘Concept Welstandscriteria Jan de Heemstraat’ van de afdeling ROM, komt niet overeenkom met wat gepresenteerd is aan de buurt op de inloopavond op 29 mei 2007.

De aangegeven maquette in het concept op blz 5 is geheel anders dan welke gepresenteerd is aan de bewoners tijdens de inloopavond.
Zie de foto’s van de Maquette
Het aan u aangeboden concept bevat ook onjuiste informatie over omgeving (blz 5). Zo is als referentie de flat van de Judith Leijsterstraat genomen, maar deze ligt niet aan de Hoevervaart zoals vermeld is maar aan de Geestmolentocht veel verderop.
De dwars op de Van Ostadelaan gelegen flats liggen ook niet aan de Hoevervaart in de zeer nabije omgeving.
Zie de foto’s van de omgeving
Uit bewonersonderzoek is naar voren gekomen dat de bewoners schuine daken willen. Zij zien met afgrijzen oprukkende blokkendozen met platte daken. Projectontwikkelaars hebben aangegeven ook graag schuine daken te willen. De gemeente bepaalt echter dat het platte daken moeten worden.De bouwstijl van de grondgebonden woningen van de bestaande omliggende wijken is 1 à 2 hoog met kap.
(ten zuiden laagbouw vanaf de Bloemaertlaan, ten noorden Cornelis Buijsstraat, ten oosten Bloem- en Bomenwijk en ten westen Lambert Doomer).Bovendien is er een toenemende meeuwenpopulatie die problemen geeft in wijken met platte daken.
De informatievoorziening naar de raadscommissie is onvolledig:
Er is bezwaar gemaakt tegen het veel te beperkte verspreidingsgebied van uitnodigingen (enkele tientallen huizen) waarbij het Buurtoverleg én de Begeleidingsgroep Plan Geestmolen ontbreken.
Er is bezwaar gemaakt tegen het met opzet uitsluiten van het Buurtoverleg en de Begeleidingsgroep in overleg over het bouwplan
(Gertjan Geugjes: wijkcoördinator, Cees Groot: gemeentelijke projectleider).
Er is bezwaar gemaakt tegen de bouwhoogte aan de zuidkant omdat deze niet voldoet aan de Nota van Uitgangspunten en afspraken die gemaakt zijn om te voldoen aan het bouwbesluit: de windvang mag beslist niet verder aangetast worden.
Aangegeven is dat dit plan mogelijk de verkeersveiligheid in gevaar brengt.
Mensen hebben aangegeven dat zij hun woning te koop zouden zetten. Wat inmiddels daadwerkelijk gebeurd is.
Er wordt veel groen gekapt, terwijl er nergens gerept wordt over terugplaatsing conform het Groencompensatieplan. De ecologische groenstrook is minimaal en wordt met een voetpad doorkruist.
Advies is nabij molen niet hoger dan 3 bouwlagen te bouwen.Conclusie
Wij adviseren u niet akkoord te gaan met dit concept omdat:
het anders is dan welke aan bewoners gepresenteerd is;
het concept feitelijke onjuistheden bevat;
de Begeleidingsgroep Plan Geestmolen, ingesteld door het college, niet bij de totstandkoming van het concept welstandscriteria betrokken is;
de informatievoorziening naar de raadscommissie onvolledig is en op sommige punten feitelijk onjuist.
Wij adviseren het Concept opnieuw op te laten stellen in samenspraak met alle betrokken partijen zoals vastgelegd in het Participatiebeleid!Ik dank u voor uw aandacht.

naar boven

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte raadscommissie,

Mijn naam is Piet Kuiper.
Als molenaar van de Geestmolen, het mooie oude monument uit 1565, dus 442 jaar oud waar er in Alkmaar niet zoveel meer van staan, spreek ik mijn zorg uit over de voorgenomen bouwplannen aan de Jan de Heemstraat waar nu nog het Horizoncollege staat de voormalige M.T.S.

Zoals de bouwplannen er nu uitzien komt het hoger en massaler en zeker aan de kant van de molen aan de zuidwest kant van het plan. Tijdens de inloopavond is bij de gemeente ambtenaren bezwaar gemaakt.
De projectontwikkelaar en de architect hebben ter plekke geconstateerd dat het plan circa 2 meter hoger wordt dan de huidige bebouwing en ook breder zal zijn waardoor de windvang belemmerd wordt.

Er zijn afspraken in de Nota van Uitgangspunten vastgelegd dat in ruimtelijk opzicht rekening gehouden moet worden met het windrecht van de molen. In 2005 heeft de gemeente aangegeven dat de windvang niet verder aangetast mag worden.

Laten we niet vergeten dat er vooral in de zomer vele toeristen langskomen en een bezoek brengen aan de molen. Bij open dagen zijn dit er soms meer dan vierhonderd. Het is een cultureel erfgoed dat nog volledig operationeel is waar we zuinig op moeten zijn. Het is een monument waar veel geld ingestopt wordt. Laat dat monument dan niet zijn functie verliezen.
Want eens hoog volgebouwd kun je het nooit meer terughalen. Denk aan ons nageslacht en laten ze u niet later betichten dat u ons mooie erfgoed verkwanselt heeft.

Met een betere verdeling van het bouwvolume kan er veel bereikt worden. Zo zou bij de molen gemakkelijk 3 hoog gebouwd kunnen worden in plaats van 4 hoog. Dat gaat niet ten koste van het aantal huizen.

Als lid van de Begeleidingsgroep Plan Geestmolen schuif ik graag aan tafel.

Ik wens u veel wijsheid toe.
Alkmaar 28 augustus 2007

naar boven.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Geachte commissieleden,

Mij is gevraagd in te spreken over de falende participatie binnen ‘Plan Geestmolen’. Zoals u wellicht weet is mijn naam Rens Kleverlaan.

Onder ‘Plan Geestmolen’ vallen niet alleen de u welbekende deelplannen Segesta en Vrieshorst aan de De Vliegerstraat, maar ook het deelplan van Botbouw aan de Jan de Heemstraat.

Botbouw staat als agendapunt 7 op de agenda van vanavond. U wordt om goedkeuring gevraagd van het ‘Concept Welstandscriteria Jan de Heemstraat’ zoals opgesteld is door de afdeling ROM van de gemeente Alkmaar.

Ook hier gaat de Participatie niet zoals het zou moeten. In feite zou inspreken geheel overbodig zijn als er door de ambtenaren en het college op de juiste wijze geparticipeerd zou worden.

Het loopt al langer niet goed met de participatie binnen Plan Geestmolen.
U kent allen de perikelen rond Segesta en het totstandkomen van de Nota van Uitgangspunten. De gemeenteraad heeft niet voor niets de Rekenkamercommissie opdracht gegeven onderzoek te doen naar wat hier allemaal mis gegaan is.

Ook zijn de juridische rechtsgevolgen van het pas na 7 jaar publiceren en rechtsgeldig maken van de Nota van Uitgangspunten 2000 nog niet duidelijk.
De gemeente en haar juristen hebben altijd beweerd dat alles netjes gepubliceerd was volgens de regels maar onderzoek van Twynstra Gudde bracht aan het licht dat dit onjuist was.
De bewonersorganisaties zijn als medeopsteller van dit document nimmer van de wijzigingen in deze nota verwittigd.

Vorig jaar is een groots opgezet Participatiebeleid ingevoerd binnen het ambtelijk apparaat. In dit kader en gegeven de lopende onderzoeken zou je verwachten dat de ambtenaren en het college Participatie eindelijk serieus zouden nemen.

Niets is echter minder waar. De huidige, door het college in 2005 ingestelde, ‘Begeleidingsgroep Plan Geestmolen’ wordt opzettelijk geweerd van inspraak door de ambtenaren. Ook uitnodigingen voor inloop zijn bewust beperkt tot enkele tientallen terwijl over de verspreiding in het verleden toch heldere afspraken gemaakt zijn met de gemeente. Daarnaast ontbrak publicatie in de weekbladen over de inloop.

 

Conclusie: de bewonersverenigingen en VVE wordt bewust participatie ontzegd en de mogelijkheid tot inspraak wordt tot een minimum beperkt.
Inspraak zelf is vaak mosterd na de maaltijd. Zie het dossier Don Bosco.

Bewonersverenigingen hebben meermalen opgeroepen tot het bijeenroepen van de Begeleidingsgroep maar de ambtenaren ontkennen òf het bestaan òf negeren elk verzoek tot overleg. Hoe kan het dat het college een begeleidingsgroep installeert deze vervolgens uitgesloten wordt voor elk overleg?

De betrokken bewonersorganisaties restte geen andere mogelijkheid dan het indienen van een officiële klacht. Om te voorkomen dat de klacht ‘in het ambtelijk apparaat’ zou blijven hangen is er voor gezorgd dat alle raadsleden persoonlijk een kopie van de klacht gekregen hebben.

Een ander punt van zorg is de woningbouwopgave. Zo stellen de woningbouwcorporaties de realiteitszin van sloop van nog goede betaalbare grondgebonden woningen voor hoge appartementgebouwen ernstig ter discussie.

Juist dít bouwproject, aan de Jan de Heemstraat, is in april landelijk op tv geweest. Er was een ernstig conflict tussen de gemeente en Botbouw over de woningbouwopgave.
De gemeente Alkmaar eiste appartementen in hoogbouw terwijl de projectontwikkelaar aantoonde dat daar geen markt voor is. De markt vraagt om grondgebonden woningen. Botbouw weigerde terecht voor leegstand te bouwen.

Ook komen er steeds meer signalen dat de gemeente af wil van overlegstructuren met gemeente, projectontwikkelaar en bewonersorganisaties en dat sommige overlegstructuren zelfs opgeheven zullen gaan worden.

Ik wil dan ook een beroep doen op de aanwezige commissie- en raadsleden, die naast een kaderstellende óók een controlerende rol hebben, het college opdracht te geven het ‘Concept Welstandscriteria Jan de Heemstraat’ eerst in de ‘Begeleidingsgroep Plan Geestmolen’ te bespreken.

Daarnaast lijkt het mij een goede zaak te onderzoeken wat de oorzaak is van problemen tussen gemeente en projectontwikkelaar enerzijds en de gemeente en bewonersorganisaties anderzijds. De gemeente wil geen faciliterende rol meer maar een leidende en bepalende rol.

Waar gaat het mis met het Participatiebeleid?

Alkmaar, 28-08-2007.

naar boven