Het Buurtoverleg heeft aan b en w verzocht, mede naar aanleiding van de gang van zaken rond de uitvoering van de bouwplannen van Schipper Bosch aan de Jan de Heemstraat, tot oprichting van een klankbordgroep.

Het Buurtoverleg hoopt hiermee weer in overleg te kunnen komen met de gemeente om zo in samenspraak de nieuwbouw tot ieders tevredenheid te realiseren.

Onderstaand de aan b en w verstuurde brief.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Aan het college van b en w

Breedstraat 50

1811 HG Alkmaar

 

 

                                                                                                                   Alkmaar, 6 september 2004.

 

Betreft: verzoek tot oprichting klankbordgroep voor ‘Plan Geestmolen’


Geachte burgemeester en wethouders,  

Hierbij het verzoek tot het (her)oprichten van de klankbordgroep ‘Plan Geestmolen’ teneinde te komen tot  communicatie en een constructief overleg met de gemeente en planindieners vanuit de betrokken bewonersorganisaties.

De nieuwbouw binnen ‘Plan Geestmolen’ is omvangrijk en gemaakte afspraken met de buurt en wijkverenigingen, zoals vastgelegd in de Nota van uitgangspunten uit mei 1999, worden niet nagekomen.

Zo worden afgesproken bouwhoogtes zonder inspraak of toelichting verhoogd en bouwplannen gewijzigd. Ook de status van herbeplanting van de ecologische groenzone en de afspraak tot het aanleggen van twee speelterreintjes binnen ‘Plan Geestmolen’ is onduidelijk

Teneinde ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan zoals:

Ø      ontbreken van de afgesproken sociale woningbouw,
Ø      bezwaarschriften tegen de overschrijding van bouwhoogten,
Ø      tussentijdse eenzijdige wijziging van vastgestelde en goedgekeurde uitgangspunten,
Ø      het weren van (direct) betrokkenen in de informatievoorziening, inspraak en participatie,
verzoekt het Buurtoverleg De Hoef Geestmolen met klem de toezegging te doen op zeer korte termijn een klankbordgroep samen te stellen waar in ieder geval de betrokken bewonersorganisaties De Hoef Geestmolen en Cornelis Buysstraat/Maertenshof in deelnemen.

Ondersteund door de professionele leiding van een opbouwwerker.  

Hoogachtend,

 

L.N.J. Kleverlaan,
voorzitter ‘Buurtoverleg De Hoef Geestmolen’.


--------------------------------------------------------------------------------

ReK