Jan de Heemstraat

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in haar vergadering van 28 augustus 2007 heeft ingestemd met de concept welstandscriteria Jan de Heemstraat.
Het plangebied is gelegen in de wijk De Hoef/Geestmolen, tussen de Jan de Heemstraat en de Hoevervaart.

Doel van de uiteindelijk vast te stellen welstandscriteria is het geven van een toetsingskader aan de welstandscommissie. Die commissie beoordeelt bouwplannen in Alkmaar op de redelijke eisen van de welstand. Voordat de concept welstandscriteria kunnen worden vastgesteld door de gemeenteraad, worden ze eerst in de inspraak gebracht.

Met ingang van donderdag 6 september 2007 liggen de concept welstandscriteria gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de balie Bouwen en Wonen in het Stadskantoor aan het Mallegatsplein 10, op maandag tot en met woensdag van 09.00 uur tot 16.30 uur, op donderdag van 09.00 tot 16.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur en op vrijdag van 09.00 en 12.00 uur.

Een ieder kan gedurende de periode van terinzagelegging zijn of haar opmerkingen ten aanzien van de welstandscriteria Jan de Heemstraat mondeling of schriftelijk naar voren brengen. Schriftelijke reacties kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. dhr. H. Koldewijn (Afdeling ROM), Postbus 53, 1800 BC Alkmaar. De termijn voor het geven van inspraakreacties eindigt op de laatste dag van de terinzagelegging.

Diegenen die een reactie hebben gegeven zullen te zijner tijd op de hoogte worden gebracht van de wijze waarop met hun reactie rekening is gehouden.