Jongkindlaan

Geachte commissieleden,

Mijn naam is Corry Zwaag, sinds 2003 bewoner van appartementengebouw Résidence Hoevervaart.
Vanaf november 2005 ben ik ook voorzitter van de Vereniging van Eigenaars.
Als voorzitter en als bewoner wil ik vanavond uw aandacht vragen voor de onterecht gewijzigde uitbreidingsplannen van De Vleugels.

[Alkmaarsche Courant, 17 januari 2007]

DOOR ROEL VAN LEEUWEN
ALKMAAR -In de Alkmaarse wijk De Hoef is weerstand ontstaan tegen de plannen van woon en zorgcentrum De Vleugels. Het zorgcentrum wil aan de Jongkindlaan vijftig zorgwoningen bouwen, maar volgens buurtbewoners, verenigd in Klankbordgroep Jongkindlaan, is dit in strijd met een zwaarbevochten compromis uit 1998.

Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar wil af van de harde afspraken die de gemeenteraad en het vorige college vastgelegd heeft om zo óf hoogbouw te plegen óf het gehele groene gebied aan de Jongkindlaan te bebouwen. Om dit mogelijk te maken verzoekt het college de gemeenteraad afstand te doen van het zwaar bevochten compromis dat geleid heeft tot de Startnotitie welke slechts beperkte bouw in het groengebied toestaat.

Er zijn bij De Vleugels momenteel circa 104 kamers in gebruik waarvan de meeste 25 m2 zijn. De overige 6 kamers worden voor andere doeleinden gebruikt. De kamers van 25 m2 voldoen weliswaar maar grotere kamers van 50 m2 zijn gewenst. Daarom is besloten de kleinere kamers samen te voegen. Na de verbouwing blijven er 68 kamers van 50 m2 over.
Om rendabel te zijn moeten er minimaal 100 kamers zijn. Door de vergroting van de kamers ontstaat een tekort van 32 tot 40 kamers. Er moet gezocht worden naar 1800 tot 2200 m2 om dit tekort op te vullen (dit is inclusief gangen). Parkeren blijft op de reeds bestaande plekken.